Archive for the ‘Genel’ Category

komş u kı zı banu

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

gunlerden bı rgun eş im iş ten gec gelecegı nı soledı fı rsat bu fı rsat deyı p karsı da oturan bekar uzun boylu teknı syen olan komsumuzun kapı sı nı caldı m benı karsı sı n da gorunce bı ras sası rdı bı razda utandı ama o da neden geldı gı mı anlamı stı benı ı cerı ye aldı baslarda bı raz sohbet ettı k sonra yavas yavas yanı ma sokuldu benı oksamaya basladı bundan ole zevk alı odumkı bı r an once ı sleve gecsı n ı stı yordum sonra benı yatak odası na goturdu yavas yavas ustumu soydu sora ı cı me gı rdı ben oh dedı kce dahada hı zlandı muthı s bı r sksme tarzı vardı her pozı syonda cok zevk veren bı adamdı artı k benı m ı cı n kocam eve her gec geldı gı nde heyecanla onun yanı na kosuyorum ….

Komş umun Kı zı nı Siktim

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

Slm bn ankaradan Sercan size baş ı mdan ge&ccedil en bir hikayeyi anlatmak istiyorum bunda 3 ay &ouml nce komş umuzun kı zı melikeyi sikmiş tim.Ben s&uuml rekli melikeyi hayyal eder s&uuml rekli 31 &ccedil ekerdim.Bi g&uuml n evde tektim ve melike bize internette iş i olduğ unu soledi ve bende i&ccedil eri almı ş tı m bilgisayarda porno a&ccedil ı kdı onu gordu ve g&uuml l&uuml msedi ben hemen pantololonu giyip gelı yorum dedim.Benden &ccedil ekiniyorsan gerek yok dedi bnde tamam dedı m ve oturdum sikim taş gibi olmuş tu o iş ini hallederken bende sikimle oynuyordum ve bir anda arkası nı d&ouml nd&uuml ve beni o ş ekilde g&ouml rd&uuml hmm b&uuml y&uuml km&uuml ş dedi ve yavaş yavaş yanı ma geldi sikimi ağ zı na aldı ve baş ladı sakso &ccedil ekmeye ben sevkten kı rı lı yordum ve onuda yavaş yavaş soymaya baş ladı m g&ouml ğ &uuml slerini sı karak amı ile oynuodum ve bi anda ağ zı na patladı m hepsini yuttu neredeyse.ve bunu tamamen soydum ve yere yatı rdı m amı ı p ı slak olmuş tu benim oğ lanı dayadı m ve yavaş yavaş dı p gelmeye baş ladı m ve hı zlandı m o hadi erkeğ im daha iyi daha iyi diyerek benı sevkten kı rı yodu orda 2.ci postayı attı rdı m amı na akı tmı ş tı m sonra.Seni g&ouml tten yapmak istiyorum dedim ve domalttı m kremı gitrdim kremledı m baş ı gı rmı stı ama &ccedil ok ı hlı yordu ve hı zlı ca abandı m git gel yaparak sevk verdı m ve sonra bi banyo olduk bı de banyoda yaptı m ve her ev boş olduğ unda sex yapı yoruz…

Komş unun oğ lu ve ben

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

slm arkadaslar benim adı m merwe .. yaş ı m 21 .. sarı ş ı n 1,70 boyLarnda 55 kiloları nda bir kı zı m ..

birq&uuml n komş umun ogluyla ben mersinde bir kafede karsı lastı k.. uzerı mde cok kı sa bı r sort vardı ve kı sa bı r tı sort vardı .. komsunun oglu benı gorunce azmı stı galı ba.. yuzundekı o ı fadeyle yanı ma geldı .. benı soguk bı r seyler ı cmeye davet ettı bende kabul ettı m.. bende ondan cok etkı lenmı stı m.. ı ceceklerı mı zı ı cerken sohbete basladı k.. sevgı lı mı n olup olmadı gı nı sordu bende yok dedı m.. bende ona sordum oda yok demı stı .. benı aksam otelı ndekı yemege davet ettı kabul ettı m.. sonra ben eve gı ttı m oda eve gı ttı .. aksamı sabı rsı zlı kla beklı yordum.. nı hayet yemek vaktı gelmı stı .. ustume cok cekı cı ve kı sa bı r abiye gı ymı stı m.. sonra yemege gı ttı m.. yemekte cok ş ı k ve cekı cı ydı oda.. yemek bı tmı stı .. benı odası na cı kardı .. ikiser duble sarap ı ctı k sarhos olmustum galı ba.. kendimi kaybettı m ve yataga gectı m.. oda yanı ma geldı ne yaptı gı mı bı lmı yordum.. uyuya kalmı stı m ve uyandı m.. uyandı gı mda agzı ma verı yordu soyunuktum ve sabah olmustu.. hemen ustumden atmı stı m onu.. uzerı mde bı r pı ke vardı cektı m uzerı mden ve kı zlı gı mı bozdugunu anladm.. kı zlı gı mı bozduguna gore artı k yapmaması nı ı steyemezdı m ve hemen falı yete gectı k tekrar.. cok zevk alı yordum o soktukca ı nlı yodum.. sonra otelden cı ktı k eve gı ttı m.. ve bugun boyle bı ttı .. herqun aynı sı nı yapı yorduk.. halada yapı oz..

benle falı yete gecmek ı steyenler 05066193152

Komş unun oğ lu ve ben

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

slm arkadaslar benim adı m merwe .. yaş ı m 21 .. sarı ş ı n 1,70 boyLarnda 55 kiloları nda bir kı zı m ..

birq&uuml n komş umun ogluyla ben mersinde bir kafede karsı lastı k.. uzerı mde cok kı sa bı r sort vardı ve kı sa bı r tı sort vardı .. komsunun oglu benı gorunce azmı stı galı ba.. yuzundekı o ı fadeyle yanı ma geldı .. benı soguk bı r seyler ı cmeye davet ettı bende kabul ettı m.. bende ondan cok etkı lenmı stı m.. ı ceceklerı mı zı ı cerken sohbete basladı k.. sevgı lı mı n olup olmadı gı nı sordu bende yok dedı m.. bende ona sordum oda yok demı stı .. benı aksam otelı ndekı yemege davet ettı kabul ettı m.. sonra ben eve gı ttı m oda eve gı ttı .. aksamı sabı rsı zlı kla beklı yordum.. nı hayet ye

eş im ve ben

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

selam hikaye okurları , hemen konuya girmek istiyorum. biz olgun yaş ta bir &ccedil iftiz.ben 170 boyunda 74kğ .esmer.atletik v&uuml vutluyum eş im 170 bot.balı k etinde beyaz tenli seksi bir bayan.
nette tanı ş tı ğ ı mı z bir &ccedil iftle 2 sene &ouml nce biraraya geldik. &ccedil ok g&uuml zel seks dolu g&uuml nleri yaş adı k. beraber olduğ umuz &ccedil iftlerde bizlere &ccedil ok uygunlardı . birlikte gurup yaptı k. hikayem. akş am yemekten sonra alkol almaya baş ladı k i&ccedil tik&ccedil e kafaları mı z iyi olmaya baş ladı .isimler ger&ccedil ek değ il,orhan benim karş ı ma oturdu.eş lerimizde karş ı lı klı oturdular. orkanı n eş i g&uuml l. &ouml zellikle dar ve yuvarlak bir masa se&ccedil miş tik. i&ccedil erken benim elim hem eş imin hemde g&uuml l&uuml n bacakları na ve amları na kavuş uyordu.tabi orhanı n elide &ouml yle. eş lerimizin elleride siklerimize kavuş uyordu. ben g&uuml l&uuml n ve eş imin bacakları nı aunı anda okş uyordum. birara elimi eş imin amı na uzatı nca orhanı n eliyle karş ı laitı m elini eş imin kilotunun i&ccedil ine sokmuş ovalı yordu.bu beni dahada tahrik etti. bende elimi oyanı n kilotunun i&ccedil ine soktum. amı avcumu doldurmuş tu, bpmağ ı mı amı na soktuğ umda i&ccedil inin suyla dolmuş olduğ unu g&ouml rd&uuml m.bizimde siklerimiz &ccedil adı rları nı kurmuş lardı , g&uuml l benim eş imde orhanı n sikini okş uyorlardı . nefeslerimiz sı klaş mı ş tı . eş im orhanı n dudakları na uzandı dilini dudakları nda gezdiriyordu.orhan eş imin baş ı nı iki elinin arası na aldı hı zla kendine &ccedil ekerek dudakları nı koparı rcası na emmeye baş ladı . bende g&uuml l&uuml n dudakları nı emiyordum, dilini ağ zı ma aldı m somuruyordum. g&uuml lde fermuarı mı a&ccedil mı ş sikimi dı ş arı &ccedil ı karmı ş koparacak gibi sı kı yor ovalı yordu nerdeyse patlı yacaktı m. g&uuml l&uuml n baş ı nı &ouml n&uuml me eğ dim bunu bekliyormuş hı rsla emmeye baş ladı odun gibi olan sikim gı rtlağ ı na kadar iniyordu. eş imde orhası n sikini &ccedil ı karmı ş okş uyordu orhan ayağ a kalktı koca yarrağ ı nı bir hamlede ağ zı na soktu eş im nerdeyse boğ ulacaktı . taş akları okş uyor, hı rsla yarrağ ı ağ sı na sokup &ccedil ı karı yordu. gelmek &uuml zereydik.eş lerimizi yan yana domalttı k,sandalyeleri tutuyorlardı biz arkaları na ge&ccedil tik.bir hamlede altları nı &ccedil ı kardı k g&uuml zelim g&ouml tleri ve amları dı ş ardalardı . ikimizde ba&ccedil akları nı n araları na girdik ş ehvet suyu dolan amları nı yalı yor suları nı yutuyorduk eş lerimizde bir birlerinin memelerini okş uyor dudakları kenetlenmiş cesine bir birlerini emiyorlardı . kal&ccedil aları nı sı kı p bı rakı yorlar baş ı mı zı ba&ccedil ak araları ndan &ccedil ı karmak istemiyorlardı ben ve orhan parmakları mı zı amları na soktuk sakmamı zla bağ ı rmaları bir oldu ş ehvet iniltileriyle ağ zı mı za boş aldı lar. bizde g&uuml zelim avu&ccedil dolusu suları nı yutuyorduk,hemen &uuml &ccedil l&uuml kotuğ a ornla yan yana oturduk g&uuml l benim sikimin &uuml st&uuml ne eş imde orhanı n sikinin &uuml st&uuml ne oturdular.yarrakları mı z sulu amları nda kayboldu,hı rsla inip inip kalkı yorlardı bizde tombul memelerinı ovalı yorduk. zilliler bununlada yetinmeyp yine bir birlerinin dudakları na yapı ş mı ş lardı . bizim dayanacak halimiz kalmamı ş tı ,volkanlar gibi,patlı yorduk seks dolu inlemelerimiz bitmeden eş lerimizde bağ ı ra bağ ı ra ikinci defa boş almı ş lardı . biraz dinlendikten sonra hanı mlar yatak odası na ge&ccedil tiler bizde bir yarı m duple kalmı ş olan rakı ları mı zı alı p yanları na gittik ne g&ouml relim eş lerimiz 69 olmuş lar menili am suları nı yalı yorlar hemde ne yalamak somuruyorlardı . biraz izledik siklerimiz yine odun gibi oldu. g&uuml l eş imi sı rt &uuml st&uuml &ccedil evirdi bacakları nı n arası na girdi dilini amı na sokup &ccedil ı karı yordu orhanda koca yarrağ ı nı eş imin ağ zı na verdi brnde arkadan g&uuml le ge&ccedil irdim 4 l&uuml bir gurup oluş tu bu hepimizin &ccedil ok hoş una gitmiş ti eş im bağ ı rarak boş alı yordu.g&uuml l hirsla eş imin ammı nı emerken g&ouml t&uuml n&uuml kası kları ma yapı ş tı rı yordu bende hı sla en derinliklerine giriyordum g&uuml lde inleme ve bağ ı rma sesleriyle boş alı rken bende i&ccedil ine sı cak sı cak menilerimi dolduruyordum,orhanda sikini eş imin ağ zı ndan &ccedil ı kardı dudakları na ve g&ouml ğ s&uuml ne boş alı yordu. dudaktaki menileri eş im yalayı p yutarken memelerin &uuml st&uuml ne akan menileride g&uuml l yalı yordu. arkadaş ları mı zla 2 g&uuml n birarada kaldı k her t&uuml rl&uuml fantazimizi ger&ccedil ekleş tirdi ş imdi unuta mı yoruz.hep o g&uuml nleri anı m sı yoruz.bu arkadaş ları mı z yurt dı ş ı ndalar ş imdi, ben ve eş im bu fantazimizi yenilemek istiyoruz. dur&uuml t g&uuml venilir,k&uuml lt&uuml rl&uuml ,hijyenik. 40 – 50 yaş arası &ccedil iftlerle tanı ş mak istiyoruz. bircan33_07@hotmail.com

komş unun kı zı

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

Komş unun kı zı vardı ders &ccedil alı ş maya ona gittim ailesi evde yoktu kı z &ccedil ok seksiydi bacağ ı na dokundum memlun kaldı sonra seviş meye baş ladı k &ccedil ok zor boş aldı bnde o banyo yaparken yanı na gittim orda da seviş tik sonra &ccedil ı ktı m onu delikten dikizliyodum ailesi 2 3 saat sonra geldi sonra bizi mutlu g&ouml r&uuml nce ş aş ı rdı sonra b&ouml le gitti ve yakalandı k ama kı zmadı ler ailerimiz bizimle gurur duydular siz s&ouml leyin sizi yanlı z bı rakalı m dediler sonra onları n g&ouml z&uuml n&uuml n &ouml n&uuml nde bir g&uuml zel seviş tik sonra ailellerimizde seviş ti yarı ş ma yaptı k biz daha gen&ccedil olduğ umuz i&ccedil in yendik sonra kalktı k 18+ film izledik hep beraber orda g&uuml zel hatunlar vardı aletim ayaklandı sonra yine seviş itik b&ouml le gitti bu iş .

yengemi siktik

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

slm ben malatyadan ali anlatacağ im olay tamamen yaş anmiş abim evli ve bi cocuğ u var yengem vcok seksi olgun bir bayan abim siksik ş ehir diş ina gider iş i&ccedil in birg&uuml n beni aradi yengemin yaninda kalmamı s&ouml yledi bende tamam dedim akş am iş te cikip yengemgile gittim kapiyi caldim yengem acti i&ccedil eri davet etti yengem 21 veye22 yaş indaydi &uuml zerinde kisa biş ort vardi &uuml ste ise penye iceri girdik biraz oturduk sonra yemek cay derken yegenim yatti ben filim izliyordum yengem bulaş ik yikiyordu sidileri kariş tirirken isteriks diye bir filim buldun ve visidiye taktim biraz sardim cok g&uuml zel seviş me siliş me sahneleri vardi tam filime odaklanmiş tim kapi acilodi filimde tam adam kizi sikiyordu yengem bana bakti ve g&uuml l&uuml msedi ve karş ima oturdu &uuml zerine kirmizi geceliyini giyimiş ti kisacik eteyi vardi ben hemen filimi kapadim bana neden kapadin ac bereber izleyelim dedi ben actim beraber izliyorbuk ve yine seviş me sahnesi cikti yenggem ba&ccedil ak ba&ccedil ak &uuml st&uuml ne atti ve arada kilotu g&ouml z&uuml k&uuml yordu bennim alet kalkmiş ti yengeme baktim benin alete bakiyordu hafifden g&uuml l&uuml msedi ve bana hi&ccedil kimseyle beraber olup olmadiğ ini sordu bense kı zarmiş ve sesimi cikarmiyordum yengem kalktı ve yanima geldi bana sana soru sordum cevap ver yok dedim ve bana benimle beraber olurnusun dadi ben ş aş irdim olmaz dedim olur olur dedi ve elini sikimin &uuml zerine atti ben heyican baş miş ti ne elimi tutup memelerinin &uuml zerine koydu biraz okş adim sonra ayağ a kalkti ve bana onu soymami s&ouml yledi ben kaktim &uuml st&uuml n&uuml cikardim sonra buluzunu cikardin s&uuml dyenini cikardim beni omuzlarimdan tutup kendine dogru cekti ve kafam memelerinin arasindan kayboluyodu aş ş a dogru indim ve kilotunu cikarı p kilziz amina yumuldum ateş gibi yaniyordu biraz yaladim ve sonra uzandim pantolonumu cikardi ye kalkmiş olan sikime bakti ve fena deyil dedi ağ zina aldi yalamaya baş labi ve beş on dakika sonra titreyerek agzina boş aldim ve hepsini yuttu ve yalayarak sikimin kalkmasini sagladi ve maina sokmamı s&ouml yledi ben hemen amina dayadim ve hizlica yittim k&ouml k&uuml ne kadar girmiş ti bagirmaya baş ladi ben hizli hizli gidip geliyordum ammindan cikarip domalttı m ve daracik g&ouml t&uuml ne sokmaya baş ladim inlemeye baş ladi ve ikimiz birlikre doş aldik sabaha kadar iki defe daha siktim ve bundan sonra yengemi her firsatta sikiyorum…….

komş um emiş

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

slm aldatanlar ben sel&ccedil uk size yaş amı ş oldugum hikayelerimden birini anlatacam. komş umuz emiş &ccedil ok g&uuml zel bakı mlı biri her zaman ilgimi &ccedil ekiyodu.apartman merdiveninden inerken emiş le karş ı laş tı m selamlaş tı ktan sonra hayı rdı r nereye sel&ccedil uk bey dedi
bende iş e dedim eş inin memlekete gittigini gece evde yalnı z korktugunu s&ouml yledi yalnı z nası l kalacam derken benimde yalnı z oldugumu s&ouml yledim &ouml yle dedikten sonra bana bakı ş ları degiş ti ben iş e gittim ama akş amı iple &ccedil ektin tan aradı gı m fı rsat dedim iş den hemen eve geldim tam kapı yı a&ccedil ı yodum arkadamdan seslendi istersen yemegi beraber yiyelim dedi bende tamam dedim biraz birş eyler aldı m duş aldı m hemen komş uma gittim.g&uuml zel yemek yapmı ş yedikten sonra sohbet etmeye baş lamı ş tı k ilerledikce sohbet a&ccedil ı ldı iyice bende s&uuml rekli onu s&uuml z&uuml yodum sana birş ey sorabilirmiyim dedi bende sor dedim ama yanlı ş anlama l&uuml tfen dedi
yok dedim
ve baş ladı eş i ile araları nı n iyi olmadı gı nı uzun zamandı r birlikte olmadı kları nı s&ouml yledi zaten benim&ccedil adı r &ccedil okdan a&ccedil ı lmı ş tı g&ouml zleride s&uuml rekli bende idi yardı mcı olabilecegimi araları nı n d&uuml zelmesini s&ouml yledim yardı mcı olmak istiyosan iş te ben burdayı m dedi bende yeter sel&ccedil uk dedim ve hemen yumuldum ateş gibi yanı yodu artı k konuş muyorduk &ouml yle &ouml p&uuml ş &uuml vardı ki dudakları mı kopardı zannettim yavaş ol dedim sabah &ccedil ok zaman var ve soymaya baş ladı m harika vicudu vardı &ccedil ı ldı rmı ş tı k ikimizde her tarafı nı yalayı p &ouml p&uuml yodum yavaş yavaş g&ouml beginden aş agı ya indim bal kutusunu sanki bana hazı rlamı ş tı ayna gibi parlı yodu yumuldum hemen &ccedil ı glı klar atmaya baş ladı hadi hadi erkegim ye beni bitir beni diye yalvarı yodu amı sulanmı ş tı dil darbeleriyle i&ccedil ine soktum parmagı mlada g&ouml t&uuml n&uuml parmaklı yodumoda benim k&uuml &ccedil &uuml k sel&ccedil ugu aldı eline 69 olduk ve agzı na verdim vakum gibi emiyodu 10 dakka emdikten sonra dayanamadı m ağ zı na patladı m &ccedil ı kayı m derken bı rakmadı menilerimin hepsini yuttu yeter artı k hadi sok diye yalvarmaya baş ladı bende yerimi aldı m ve yavaş yavaş k&ouml klemeye baş ladı m amı daracı ktı o y&uuml zden baş ı nı soktuktan sonra birden y&uuml klendim yandı m anam diye &ccedil ı glı k attı ateş gibi yanı yodupompalamaya baş ladı m zevkden 4 k&ouml ş e olmuş tu aş kı m sok sok diyedugit gelden sonra i&ccedil ine boş aldı m oda 2 defa boş almı ş tı biraz dinlendikten sonra tekrar benim haydarı kaldı rmaya baş ladı bende kafaya koymuş tum g&ouml tten sikecektim kı sa seviş meden sonra &ouml nce parmakları mı amı nı n suyula g&ouml t&uuml n&uuml geniş lettim sonra kremledim ve yerimi almı ş tı m yapma demeye baş ladı geri d&ouml n&uuml ş &uuml yoktu artı k bana bı rak kendini dedim ve baş ı nı yavaş ca soktum yapma diya &ccedil ı glı k atmaya baş ladı kal&ccedil ası na tokat atarak k&ouml kledim ve girmiş tim aglı yodu biraz bekledim ve yavaş ca gidip gelmeye baş ladı m acı zevke d&ouml n&uuml ş m&uuml t&uuml &ccedil ok g&uuml zel demeye baş ladı sok aş kı m sik beni seninim artı k dedi ne zaman istersen seninm dedim bende her zaman sana siktirecem artı k o salak kacma vermeyecem kocamda sikicimde sensin dedio g&uuml n sabaha kadar defalarca sikiş tik ş imdi ş u anda beraberiz yine sikecem bu fantazimi hemen yazacam bana yazmak isteyen bayanlar ser332008@hotmail.com bekliyom bekar evli dul farketmez mersinden olursa iyi olur …….

Bİ R Dİ Ş SARMISAĞ A KOMŞ UYU Sİ KTİ Mi

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

herkese selamlar ben istanbuldan ferhat 35 yası ndayı m sı ze anlatacağ ı m olay bası mdan tam 1 hafta oldu geceli ben yeni evli bı rı sı yı m eş im bir hafta sonu annesı ne gı tmı stı pazar gunu ı dı saat 5 gı bı falan dı bende evde tektı m uzanmı stı m oyle hava cok sı caktı bı rden kapı caldı bende kalkı p kapı yı actı m ama altı mda sadece sortum vardı ust tarafı mda cı plak tı karsı kı komsu elif gelmı stı elifide ben bayadı r tanı yorum amcamı n kı racı sı dı r 10 yı ldı r baş &ouml rt&uuml l&uuml 35 yasları nda 2 cocuk sahı bı cok guzel ve sexsi biri idi eş imle arası ı yı sayı lı rdı bı ze gelı p gı derdı bı na ortaktı babamla amcamı n bende onun karsı sı ndakı daı remize tası ndı m evlenı nce kocası s&ouml fer idi 45 yasları nda falan vardı elı fden 10 yas falan buyuktu s&ouml fer olduğ undan ı stanbul dı sı na cı kar eve genelde haftada ya 1 kere ya 2 kere gelı rdı bende elı fe ezelden berı hastayı mdı r harı ka gotu vardı bekarken hep derdı m sunun gotunu bı r sı ksem baska bı sey ı stemem dı ye nezaman onu gorsem sı kı m kazı k gı bı olurdu benı karsı nda oyle ş ortumla gorunce hemen yuzunu cevı rdı ve dedı kı kusura bakma eş ı n yokmu bende yok dedı m annesı nde dedı m ozaman eğ er varsa bir diş sarmı sak alcaktı m dedı bende tabi dedı m az bekle ustumu değ iş iyı m dedı m okey dedı istersen sen gı r al dolaptan dedı m tamam olur dedı ve gı rdı ı cerı bende fı rsat bu fı rsat dedı m ş imdi bunu sı kemezsem daha sı kemem ve bana seslendı ferhat bey bulamadı m bende hemen geldı m dur bı de ben bakı m dedı m bende burda yok bı de mutfak dolabı na bakalı m dedı m ama cekmeceler yukarda olduğ undan sen cı k daha hafı fsı n dedı m beni tartmaz dedı m ve cı ktı tezgahı n ustune g&ouml t&uuml tam gozlerı mı n &ouml nundeydı o eğ ı ldı kce ben alttan gotune bakı yordum sı kı m taş gı bı olmustu ne oldu bulamadı nmı dedı m yok burda ya dedı bir ş ey bulamadı n ya sende dedı m ve gotune bı r samar attı m ne yapı yosun sen ferhat bey dedı bende ne olmuş ki zaten cok beğ enı yorum senı n gotunu dedı m aaa cok ayı p be gunahdı r ben namuslu bı rı yı m olmaz cekı l onumden ben gı dı yorum dedı bende hemen bı ryyere gı demezsı n bana gotunden vereceksı n ozaman gı dersı n dedı m olmazzz cekı l onumden be manyakmı sı n polı s cağ ı rı rı m dedı bende cağ ı r ozaman kendı sı geldı bana sex yapalı mmı dı ye soyledı dedi derı m sen rezil olursun dedı m ve yalvarmaya basladı ne olur yapma ben hı c kocamı aldadmadı m olsun dedı m ı lk olur hem bak kocanda 5 gundur yok sı k cekmı stı r canı n dedı m sapı ksı n sen dedı ve uzerı ne atladı m azı nı kapadı m yatı rdı m halı nı n ustune eteğ ini kaldı rdı m ve kı lodunu yı rttı m altı mda kus gı bı &ccedil ı rpı nı yordu hemen ters cevı rdı m domalttı m sı kı mı gotune yasladı m yapma etme ne olur ozaman barı amı mdan sı k gotumden sı kme hic yapmadı m arkadan dedi cok acı r dedı bende sı kı mı tukurukledim ve yok acı maz der demez kafası nı ı ttı m delı ğ ı ne 20 cm lı k sı kı m gı rmı yordu cok dardı ve gidib ı cerdekı arko kremı almaya gı derken bu kalkı p kacmaya calı stı bende nereye amı nı sı ktı ğ ı m kacmak yok dedı m ve sacı ndan tutup attı m yatak odası na hemen kremı deliğ ine surdukden sonra tekrar bastı rdı m kafası gı rmı stı ama hala almı yordu hepsı nı ı nlı yordu ağ lı yordu resmenaltı mdan kacmaya calı sı yordu ama nafı le ve bende kokledı m bı rden zorda olsa hepsı gı rdi offff ufff yandı m anam delı ğ ı m parcalandı dedı bende kokledı kce kokledı m delı ğ ı cok dardı gercekten ı lk defa benim sı ktiğ im belı ydi kocan sı kmedı mı senı gotten kı z dedı m yok dedı ve bı raz sonra gotunden kanlar geldı cok korktu bı sey olmaz dedı m gecer dedı m ve tekrar bastı m delı ğ ı ne artı k alı smı stı zevk almaya baslamı stı ı nlı yordu hadı ı hhhh daha hı zlı dı ye bende bası yordum 20 dk sı ktı m gottunden deliğ i kocaman olmustu ve inleyerek boş aldı k ı kı mı zde sonra bı raz dı nlendı k amı ndan sı kı mmı kı z dedı m artı k senı nı m ne yaparsan yap dedı ve bacakları nı 69 pozı syonuna getı rdı m ve kokledı m hı zlı ca amı na ohhhhhh aman tanrı m &ouml ld&uuml m dedi bende bastı kca o ı nlı yordu amcı ğ ı yanı yordu resmen kocası yla fazla yatmadı ğ ı bellı ı dı daracı kdı ı kı deliğ ide hadı ı sokk amı m yarrak ozlemı s demeye basladı bende 20cm sı kı mı kokune kadar bastı m 15 dk sı kı stı k ı nleyerek boş aldı bende gelmek uzereydı m kı don dedı m gotune bosalı yı m dondu gotune &ouml yle bı r soktum kı ohhhhhh annecı ğ ı m &ouml ldum ben dedı ve gotu lacka gı bı acı lmı stı ve bosaldı m ı cı ne sonra cı kart tı p yalamaya basladı bu arada gotunden kanlar hala gelı yodu ortalı k kan olmustu hep sonra yatı p uzandı k yı ne bana dedı kı sen kocamı n bana yasatmadı ğ ı zevki yasattı n artı k sen benı m 2 kocamsı n dedi bende canı n nezaman cekerse haber ver ben senı sı kerı m dedı m tamam dedı ve cı kı p evı ne gı ttı bende duş falan alı p kahveye cı ktı m 3 saat sonra geldı m
tam benı m daı renı n kapı sı nı acacaktı mkı karsı dan oda kapı sı nı actı senmı ydı n dedı evet ne oldu dedı m hi&ccedil kocam geldı zannettı m dedı bende nezaman gelcek dedı m yarı n gelı r dedı ozaman gel sabahlı yalı m senı nle dedı m bolbol sı kı sı rı z dedı m tamam cocukları yatı rı yı m gelı rı m dedı ve 10 dk sonra geldı bende evde cı rı lcı plaktı m kapı yı actı m ı cerı gı rdı hemen soyunmussun dedı bende yanı yorum yaktı n benı bı tanem dedı m ve salona gectı k sende soyun dedı m soyundu bı seyler ı celı mmı dedı m yok ben ı ckı ı cmem dedı olsun alı sı rsı n dedı m ve bı r bı ra actı m ona bende actı m kendı me ı cmeye basladı k ı lk basta ı cemedı bu sı dı k gı bı kokuyo dedı sonra alı stı 1.2.derken 3 tane ı ctı kafası duman oldu bası m donuyo dedı ve bende ı cerı gecelı m yatak odası na dedı m gectı k
yatağ a uzattı m yuzustu ve gotunu yalamaya basladı m dı lı mı delı nı n etrafı nda gezdı rmeye basladı m ı nlı yordu ohhh ı hhh hadı ı sokkk askı m demeye basladı bendehafı ften gotunu yukarı kaldı rdı m altı na yastı k koydum gotu kabak gı bı cı k tı ortaya ve yarrağ ı mı yavasca soktum delı ğ ı ne uffffff aman tanrı m yandı mm benı mahfettı n hadiiii sok daha sok ne olur hepsı nı sok dı ye ı nlı yordu bende kokledı m hepsı nı sı kı mı sankı kelep&ccedil e ı le sı kmı slar gı bı sı kmı stı delı ğ ı bastı kca bastı k delı ğ ı kocaman olmustu resmen ağ lı yordu altı mda ve delı gı bı bosaldı m ı cı ne ama daha doymamı s gı bı hadı amı mdanda sı k sabaha kadar sı k benı dedı tamam senı yarrağ a doyurcam dedı m doyur bı tanem dedı kocam zaten sı kemı yo benı dedı ve sı rt ustu yatı rdı m amı na oyle bı r gı rdı mkı bağ ı rdı yavassss yı rttı n amı mı uffff ohhhh dı ye bağ ı rmaya basladı bı rı sı duyar dı ye korktum ama o saatte kı mse duymazdı ve basmaya devam ettı m artı k benı mde yorgunluktan halı m kalmamı stı sabahtan berı kac kere bosalmı stı m kası kları m ağ rı maya baslamı sı tı ve son kez bosalacı ktı m kı cı kartı rkan amı ndan dur cı kartma bosal amı ma dedı olmaz hamı le kalı rsan dedı m olsun bı sey olmaz ben eş ime yuttururum dedi ve bende butun d&ouml llerı mı bosalttı m amı nı n derı nlı klerı ne sonra uzandı k oyle 1 saat kadar ben gı dı yı m dedı cocuklar uyanı r dedı bende gel bı r banyo yapalı m gı dersı n dedı m ve dusa gı rdı k guzelbı r keseledı m onu oda benı sonkez bı r postada banyoda sı kı m dedı m tamam dedı ve gotununun delı ğ ı sabunlu olduğ u ı cı n bı r soktumkı lokkkk dı ye gı rdı hemen ohhhhh ı hhhh hadiiii sokkk hepsı nı askı m dı ye ı nlemeye basladı ve ayakta bosaldı m delı ğ ı ne yı ne sonra cı kı p gı ttı evı ne bende dus aldı m yattı m sabah kahvaltı edı yordum baktı m zı lı caldı elı fı n kocası gelmı stı aha dedı m ı sanlah elı fı n sı kı ldı ğ ı nı anlamaz 2 saat sonra elı fı bahcede gı rdum geldı mı kocan dedı m evet dedı bı seyden suphelendı mı dedı m yok ya nerde gelı r gelmez yattı hemen dedı bende sakı n gotunden sı ktı rme kendı nı ozaman anlar dedı m tamam dedı amı ndan ver dedı m ı cı ne bosalsı nkı bı zden suphelenmesı n dedı m tamam sen merak etme ben onu hallederı m dedı ve gı ttı eve aksam uzerı de eş im geldı eve ve aradan 3 ay gectı hala sı kı yorum fı rsat buldukca ve elifte hamı le kalmı s eş inı kandı rmı s kazayla olmus dı ye ve gı dı p aldı rmı slar cocuğ u boyle sorunları olan kadı nlar varsa bana ulassı nlar ben herzaman hı zmete acı ğ ı m sı zı sevı yorum bayanlar ferhat41@hotmail.com bana burdan ulası rsı nı z byyyy

YENİ GELİ Nİ BAĞ IRTARAK Sİ KTİ M

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

Bİ NAMIZA YENİ GELEN HATUN BAYAGA G&Uuml ZEL İ Dİ MERDİ VEN ARALIĞ INDA G&Ouml RD&Uuml Ğ &Uuml M DE İ &Ccedil İ M Gİ TTİ VE NE G&Uuml ZEL Sİ Kİ Lİ R Dİ YE İ &Ccedil İ M Gİ TTİ . VE BEN ONA BAKARKEN ODA BANA KATI İ &Ccedil İ M Bİ R DAHA HOŞ OLMUŞ TU VE HEMAN ONU YAKIN TAKİ BE ALDIM &Ccedil OCUKLAR TATİ LDE İ Dİ BENDE İ SE S&Uuml REKLİ MERCEKTEN BAKIYORUM HER SES GELDİ Ğ İ NDE DAHA SONRA G&Ouml R&Uuml ND&Uuml BENDE KAPIYI A&Ccedil TIM VE G&Ouml Z G&Ouml ZE GELDİ K MERHABA DEDİ M ODA KARŞ ILIK VERDİ Bİ RAZ KONUŞ DAN SONRA İ &Ccedil ERİ BUYUR ETTİ M VE Hİ &Ccedil Bİ R Ş EYDEMEN DUDAKLARINA YAPIŞ TIM Bİ R YANDAN DELİ LER Gİ Bİ &Ouml P&Uuml Ş &Uuml YORDUK Bİ R YANDAN G&Ouml Y&Uuml SLERİ Nİ Mİ NCİ KLİ YORDUM SONRA KANEPE ATTIM VE SOYMAYA BAŞ LADIM VE O HARİ KA AMCIĞ I ORTADA İ Dİ BENİ M YARAK TA Dİ M Dİ K OLMUŞ TU G&Ouml R&Uuml NDE AKLI Gİ TTİ KOCAMINDEN DAHA B&Uuml Y&Uuml K DEDİ VE BAŞ LADIM YALAMAYA HER YERİ Nİ HELE O YENİ BAKİ RELİ Ğ İ Nİ VERDİ Ğ İ AMINI YALAMAYA DOYAMIYORDUM VE DARACIK İ Dİ VE BENİ M Dİ L DARBELERİ M ONU Bİ Tİ YORDU.

DAHA SONRA DOLAMTIM HANEMENİ N &Uuml ST&Uuml NDE BEN AYAKTA O İ SE DOLAMMIŞ TI KANAPEYE MAL KABAK Gİ Bİ ORTADA İ &Ccedil İ N VE SULANMIŞ TI. KAFASINI SOKMAYA BAŞ LADIĞ IM DA KADIN IHHH IHH Dİ YE İ NLEMEYE BAŞ LADI AMA Bİ RDE K&Ouml KLEDİ Ğ İ MDE KADININ D&Uuml NYASI KARARDI BAĞ IRAMIYORDU AMA G&Ouml ZLERİ NDEN YAZ GELİ YORDU VE KA&Ccedil MAYA &Ccedil ALIŞ IYORDU AMA BEN ONA O FIRSATI VERMEDİ M HIZLI HIZLI Gİ Dİ P GELMEYE BAŞ LADIM VE HER VURDUĞ UMDA İ NAN SES GELİ YORDU VE İ &Ccedil İ NE BOŞ ALDIM KADIN HEMEN UZANDI VE KENDİ NDEN GE&Ccedil Tİ DAHA SONRA

&Uuml ST&Uuml NE &Ccedil ILLADIM VE SEVİ Ş MEYE BAŞ LADIK SADECE BEN SEVİ YORDU O İ SE O KACA YARAKĞ İ YEDİ Ğ İ NDEN İ &Ccedil İ Mİ YARA ETTİ N YIRTIN BENİ Dİ YE SIZLANIYORDU BEN İ SE BU KADAR DAR AMCIK BULMUŞ KEN BIRAZDIM
HEMEN AMINA S&Uuml RTMEYE BAŞ LADIM ODA İ STİ YORDU AMA L&Uuml TFEN YAVAŞ Dİ YE YALVARIYORDU
BEN İ SE YAVAŞ SOKTUM VE Gİ Dİ P GELMEYE VAŞ LADIM BACAKLARI KOLARIMDA Gİ Dİ P GELİ YORDUM KADIN Gİ REN KOCA YARAK ONU MUTLU EDİ YORDU DAHA DONRA ONU ALDIM VE MASAYA YATIRDIM Gİ RDİ M BACAKLARINI ARASINA HA Bİ Rİ DELİ LER Gİ Bİ Gİ Dİ P GELMEYE BAŞ LADIM AMA YENİ BOŞ ALDIĞ IMDAM Bİ R T&Uuml RL&Uuml BOŞ ALAMIYORDUM KADIN DA Gİ Bİ NDE KENDİ NEN GE&Ccedil Mİ Ş Tİ AZ DA OLSA AMI KOCA KARAĞ IMA ALIŞ MIŞ TI SONRA DOMALTIM VE Yİ NE ARKADAN SONMAYA BAŞ LADIM G&Ouml T GELİ Ğ İ HARİ KA G&Ouml Z&Uuml K&Uuml YORDU PARMAKLAMA BAŞ LADIM ODA L&Uuml TFEN ORAYA KARIŞ MA Dİ YORDU BEN İ SE ZEVKİ Nİ &Ccedil IKAR DEDİ M AMA ANI HALA DARDI ZOR ALIYORDU Bİ R S&Uuml RE BOŞ ALDIM
VE KADIN AĞ ZINA ALMASINI S&Ouml YLEDİ M AL DA MALI KALDRI G&Ouml TTEN Sİ KECEĞ İ M DEDİ ODA Ş U AN OLMAZ ZATEN AMI MI YIRTIM G&Ouml T&Uuml M BARI SAĞ LAM KALSIN DEDİ VE DAHA S&Ouml Z VERDİ BANA VERECEĞ İ NE VE KOCASININ İ Ş TEN GELMEK &Uuml ZERE OLDUĞ U EVE GE&Ccedil MESİ GEREKTİ Ğ İ Nİ S&Ouml YLEDİ VE HYARIN SABAH KOCASINI G&Ouml NDERİ R G&Ouml NDERMEZ Yİ NE GELEXEĞ İ Nİ S&Ouml YLEDİ E Gİ TTİ . SONRA NE OL DUMU KOCASI İ Ş E O BENİ M EVE AMA Bİ R T&Uuml RL&Uuml G&Ouml T&Uuml NE G&Ouml REMEDİ M O AYRI MESELE ALAMIYORDU
kocayarak44@hotmail.com